Matthew Shlian

Ara 211 v2 35 x 60 x 4 150x150 Matthew Shlian
Self assembly 26 x 40 x 5 150x150 Matthew Shlian
Ara 212 48 x 48 x 2 150x150 Matthew Shlian
Ara 114 150x150 Matthew Shlian
ara316 we are coming through the windows if you lock your doors 48 x 76 x 3 2017 150x150 Matthew Shlian
Screen Shot 2017 11 15 at 12.05.12 PM 150x150 Matthew Shlian
Ara 117 60 x 83 x 5 150x150 Matthew Shlian
Ara117 gun metal 60 x 83 x 5 150x150 Matthew Shlian

Ara 211 v2
2018
paper
36.5 x 61.75 x 6.75 inches, framed
(92.71 x 156.85 x 17.15 cm)

Self Assembly
2016
paper
39 x 27 x 5 inches, framed
(99.06 x 68.58 x 12.7 cm)

Unholy 31 – This is not a time to remember things
2017
paper, framed
49.5 x 57.75 x 6.5 inches, framed
(125.73 x 146.69 x 16.51 cm)

Ara 114
2012
paper
48 x 48 x 2 inches, unframed
(121.92 x 121.92 x 5.08 cm)

Ara 316- We are coming through the
windows if you lock your doors
2017
paper
49.75 x 77.5 x 5 inches, framed
(126.37 x 196.85 x 12.7 cm)

Unholy 31 – This is not a time
to remember things
2017
paper
49.5 x 57.75 x 6.5 inches, framed
(125.73 x 146.69 x 16.51 cm)

Ara 117
2013
silver metallic paper
60 x 83 x 5 inches, framed
(152.4 x 210.82 x 12.7 cm)

Ara 117
2013
gunmetal metallic paper
60 x 83 x 5 inches, framed
(152.4 x 210.82 x 12.7 cm)

Ara 211 v2 35 x 60 x 4 Matthew Shlian
Self assembly 26 x 40 x 5 Matthew Shlian
 Matthew Shlian
 Matthew Shlian
 Matthew Shlian
 Matthew Shlian
 Matthew Shlian
 Matthew Shlian